PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AAA 382.3 3,509 2.0% 9.2 19.4 5.7 3,886.5 0.7% 1.45 - - -
2 ALT 5.7 82 3.2% 14.3 26.1 14.1 4.8 0.0% 0.42 - - -
3 APH 243.9 1,780 27.2% 7.3 16.5 6.4 1,965.0 0.3% 1.26 - - -
4 BMP 81.9 4,789 85.6% 58.5 67.2 51.7 60.5 0.1% 0.76 - - -
5 BRC 12.4 127 0.6% 10.3 16.5 9.8 3.2 0.0% 0.05 - - -
6 CSM 103.6 1,451 0.7% 14.0 19.3 13.7 35.4 0.0% 0.10 - - -
7 DAG 59.6 240 0.4% 4.0 14.4 3.4 448.9 0.3% 0.89 - - -
8 DNP 118.9 2,854 0.2% 24.0 26.3 19.9 13.5 0.0% 0.14 - - -
9 DPC 2.2 35 1.8% 15.8 20.4 10.7 0.0 0.0% 0.03 - - -
10 DRC 118.8 2,649 8.4% 22.3 31.9 18.1 490.4 0.1% 1.10 - - -
11 DTT 8.2 109 0.2% 13.4 17.0 10.7 0.5 0.0% -0.31 - - -
12 HCD 31.6 219 0.1% 6.9 10.4 5.3 240.1 0.4% 1.18 - - -
13 MIH 3.8 - 0.1% - - - 0.0 0.0% - - - -
14 NHP 27.6 17 0.6% 0.6 1.8 0.6 79.8 0.3% 0.44 - - -
15 NTP 129.6 4,082 17.8% 31.5 58.9 30.0 128.9 0.0% 0.84 - - -
16 PBP 4.8 56 0.1% 11.7 28.9 8.9 50.6 0.1% 0.92 - - -
17 PCH 20.0 98 0.0% 4.9 16.5 4.0 111.8 0.0% 1.23 - - -
18 PMP 4.2 47 0.9% 11.1 19.6 8.1 0.9 0.0% 1.00 - - -
19 RDP 49.1 298 0.3% 6.1 9.6 6.1 13.0 0.0% 0.52 - - -
20 SFN 2.9 63 0.9% 22.1 28.5 19.5 0.1 0.0% 0.13 - - -
21 SPP 25.1 10 1.7% 0.4 1.3 0.4 51.8 0.5% -0.20 - - -
22 SRC 28.1 592 0.1% 21.1 23.3 15.4 10.0 0.1% 0.54 - - -
23 TPC 22.5 175 2.5% 7.8 11.2 5.4 3.9 0.0% 0.65 - - -
24 TPP 45.0 472 0.1% 10.5 13.2 9.5 1.5 0.0% -0.37 - - -
25 VTZ 23.0 198 0.1% 8.6 12.5 6.7 25.6 0.0% 0.29 - - -