PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AAA 171.2 2,465 17.6% 14.4 35.0 13.8 1,493.5 0.9% 1.37 - - -
2 ALT 5.7 72 3.3% 12.5 15.6 11.9 0.6 0.0% 0.19 - - -
3 BMP 81.9 4,011 72.8% 49.0 93.8 48.8 258.6 0.1% 0.68 - - -
4 BRC 12.4 118 0.4% 9.5 10.9 8.1 0.3 0.0% 1.53 - - -
5 CSM 103.6 1,554 4.0% 15.0 17.9 12.5 177.5 0.1% 1.27 - - -
6 DAG 51.8 388 4.6% 7.5 10.3 6.2 255.0 0.3% 0.30 - - -
7 DNP 100.0 1,390 2.4% 13.9 25.8 13.0 51.6 0.0% 0.35 - - -
8 DPC 2.2 95 1.3% 42.6 42.6 11.4 0.4 0.0% 0.76 - - -
9 DRC 118.8 2,685 23.7% 22.6 30.9 19.7 372.8 0.2% 1.92 - - -
10 DTT 8.2 98 0.2% 12.1 18.9 6.8 0.5 0.0% 0.44 - - -
11 HCD 27.0 135 0.1% 5.0 15.8 4.9 443.0 0.4% 0.00 - - -
12 MIH 3.8 - 0.1% - - - 0.0 0.0% - - - -
13 NHP 27.6 17 1.0% 0.6 2.3 0.6 96.7 0.2% 0.00 - - -
14 NTP 89.2 3,659 23.0% 41.0 70.0 40.2 17.0 0.0% 0.73 - - -
15 PBP 4.6 59 1.6% 13.0 18.0 9.5 0.7 0.0% 0.00 - - -
16 PMP 4.2 62 2.4% 14.7 20.3 13.7 0.1 0.0% 0.00 - - -
17 RDP 33.9 395 0.5% 11.6 22.0 10.8 10.1 0.0% 0.26 - - -
18 SFN 2.9 92 3.5% 32.0 40.0 26.2 1.8 0.0% 0.09 - - -
19 SPP 25.1 100 0.2% 4.0 18.3 3.9 184.7 0.1% 0.22 - - -
20 SRC 28.1 494 0.2% 17.6 18.0 10.1 53.7 0.2% 1.51 - - -
21 TPC 21.3 256 2.4% 12.1 13.2 8.9 5.5 0.0% 0.65 - - -
22 TPP 14.2 121 1.6% 8.5 17.5 8.4 5.3 0.0% 0.57 - - -
23 TTP 13.5 324 0.0% 24.0 40.0 15.7 0.1 0.0% 0.69 - - -