PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AAA 221.8 3,881 2.9% 17.5 17.5 8.6 2,815.8 1.7% 1.12 - - -
2 ALT 5.7 85 3.2% 14.8 14.8 10.0 0.6 0.0% 0.06 - - -
3 APH 139.4 6,968 38.6% 50.0 69.6 42.2 617.0 0.5% 0.82 - - -
4 BMP 81.9 5,034 81.2% 61.5 66.5 34.2 224.6 0.2% 0.71 - - -
5 BRC 12.4 168 0.5% 13.6 15.5 9.0 2.0 0.1% 0.24 - - -
6 CSM 103.6 1,969 1.0% 19.0 21.0 13.6 105.7 0.1% 0.75 - - -
7 DAG 51.8 401 0.9% 7.8 8.1 4.8 562.2 1.9% 0.91 - - -
8 DNP 109.1 2,598 0.3% 23.8 26.7 16.0 15.2 0.0% 0.10 - - -
9 DPC 2.2 39 1.5% 17.6 19.0 9.0 0.5 0.0% 0.09 - - -
10 DRC 118.8 3,445 10.0% 29.0 30.0 13.8 1,283.5 1.3% 0.93 - - -
11 DTT 8.2 106 0.2% 13.0 15.8 8.9 0.2 0.0% -0.04 - - -
12 HCD 27.0 147 0.2% 5.5 5.5 2.0 658.2 5.4% 1.01 - - -
13 MIH 3.8 - 0.1% - - - 0.0 0.0% - - - -
14 NHP 27.6 19 0.6% 0.7 0.8 0.3 163.7 0.2% 0.04 - - -
15 NTP 117.8 4,229 18.9% 35.9 38.6 25.7 56.1 0.0% 0.53 - - -
16 PBP 4.8 51 1.1% 10.7 10.7 5.5 1.6 0.0% 0.10 - - -
17 PMP 4.2 46 0.6% 11.0 12.6 7.3 0.2 0.0% 0.10 - - -
18 RDP 41.1 427 0.5% 10.4 13.6 5.1 27.3 0.1% 0.47 - - -
19 SFN 2.9 65 1.0% 22.7 27.5 16.4 0.2 0.0% 0.15 - - -
20 SPP 25.1 20 0.0% 0.8 1.8 0.3 86.4 0.3% -0.46 - - -
21 SRC 28.1 615 0.1% 21.9 24.8 14.0 34.1 0.1% 0.78 - - -
22 TPC 22.5 225 1.6% 10.0 11.3 6.9 2.5 0.0% 0.39 - - -
23 TPP 20.0 250 0.4% 12.5 13.5 9.6 0.4 0.0% 0.24 - - -