PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AAA 171.2 3,184 10.2% 18.6 19.4 13.8 2,433.4 2.1% 1.37 - - -
2 ALT 5.7 84 3.3% 14.7 15.6 9.8 0.5 0.0% 0.19 - - -
3 BMP 81.9 4,052 76.2% 49.5 68.5 41.5 149.2 0.4% 0.68 - - -
4 BRC 12.4 136 0.3% 10.9 11.2 8.1 0.2 0.0% 1.53 - - -
5 CSM 103.6 1,487 2.7% 14.4 16.4 12.8 82.7 0.1% 1.27 - - -
6 DAG 51.8 355 4.3% 6.8 8.9 6.2 190.5 0.3% 0.30 - - -
7 DNP 100.0 1,470 1.6% 14.7 16.0 13.0 14.3 0.0% 0.35 - - -
8 DPC 2.2 74 1.3% 32.9 50.8 11.4 0.1 0.0% 0.76 - - -
9 DRC 118.8 2,328 23.0% 19.6 27.9 18.1 292.5 0.2% 1.92 - - -
10 DTT 8.2 102 0.2% 12.5 17.5 6.8 0.3 0.0% 0.44 - - -
11 HCD 27.0 100 0.1% 3.7 14.9 3.6 366.3 0.7% 0.00 - - -
12 MIH 3.8 - 0.1% - - - 0.0 0.0% - - - -
13 NHP 27.6 17 0.8% 0.6 1.3 0.5 97.3 0.1% 0.00 - - -
14 NTP 89.2 3,213 22.5% 36.0 51.8 33.3 13.3 0.0% 0.73 - - -
15 PBP 4.6 51 1.6% 11.2 17.3 9.5 0.4 0.0% 0.00 - - -
16 PMP 4.2 57 2.4% 13.5 15.7 13.4 0.5 0.0% 0.00 - - -
17 RDP 33.9 305 0.5% 9.0 15.2 8.5 2.5 0.0% 0.26 - - -
18 SFN 2.9 70 3.5% 24.5 40.0 21.1 1.0 0.0% 0.09 - - -
19 SPP 25.1 73 0.1% 2.9 8.3 2.9 105.3 0.3% 0.22 - - -
20 SRC 28.1 528 0.1% 18.8 31.1 10.5 49.1 0.2% 1.51 - - -
21 TPC 21.3 254 1.7% 11.9 13.0 10.3 1.2 0.0% 0.65 - - -
22 TPP 14.2 142 1.2% 10.0 17.5 8.4 5.1 0.0% 0.57 - - -
23 TTP 13.5 277 88.2% 20.5 28.9 15.5 0.0 0.0% 0.69 - - -