PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AAA 171.2 2,140 10.2% 12.5 19.2 9.4 2,371.9 1.2% 1.37 - - -
2 ALT 5.7 68 3.3% 11.9 17.9 9.8 0.4 0.0% 0.19 - - -
3 BMP 81.9 3,847 76.2% 47.0 54.8 33.2 157.7 0.3% 0.68 - - -
4 BRC 12.4 127 0.3% 10.3 12.0 8.9 0.2 0.0% 1.53 - - -
5 CSM 103.6 1,648 2.7% 15.9 17.2 13.1 67.2 0.1% 1.27 - - -
6 DAG 51.8 272 4.3% 5.3 7.2 4.8 179.2 0.4% 0.30 - - -
7 DNP 100.0 1,700 1.6% 17.0 18.5 13.6 17.0 0.0% 0.35 - - -
8 DPC 2.2 23 1.3% 10.2 50.8 9.0 0.5 0.1% 0.76 - - -
9 DRC 118.8 2,305 23.0% 19.4 26.2 14.6 427.7 0.5% 1.92 - - -
10 DTT 8.2 110 0.2% 13.4 15.8 11.1 0.1 0.0% 0.44 - - -
11 HCD 27.0 87 0.1% 3.2 4.3 2.0 386.4 2.3% 0.00 - - -
12 MIH 3.8 - 0.1% - - - 0.0 0.0% - - - -
13 NHP 27.6 11 0.8% 0.4 0.7 0.3 81.7 0.2% 0.00 - - -
14 NTP 98.2 3,357 22.5% 34.2 41.5 27.0 37.9 0.0% 0.73 - - -
15 PBP 4.8 32 1.6% 6.7 13.5 5.5 1.1 0.1% 0.00 - - -
16 PMP 4.2 35 2.4% 8.4 13.5 7.3 0.4 0.0% 0.00 - - -
17 RDP 37.3 283 0.5% 7.6 9.6 6.5 1.9 0.0% 0.26 - - -
18 SFN 2.9 73 3.5% 25.5 37.0 17.5 0.9 0.0% 0.09 - - -
19 SPP 25.1 10 0.1% 0.4 4.2 0.3 135.2 0.5% 0.22 - - -
20 SRC 28.1 457 0.1% 16.3 31.1 15.1 35.3 0.0% 1.51 - - -
21 TPC 22.5 189 1.7% 8.4 12.5 7.0 0.9 0.0% 0.65 - - -
22 TPP 20.0 266 1.2% 13.3 15.1 9.0 2.0 0.0% 0.57 - - -