PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 AAA 171.2 2,799 10.2% 16.4 19.4 13.8 2,500.7 0.9% 1.37 - - -
2 ALT 5.7 58 3.3% 10.1 17.9 9.8 0.4 0.0% 0.19 - - -
3 BMP 81.9 4,109 76.2% 50.2 68.5 41.5 145.3 0.1% 0.68 - - -
4 BRC 12.4 132 0.3% 10.7 11.5 8.1 1.2 0.2% 1.53 - - -
5 CSM 103.6 1,528 2.7% 14.8 16.4 14.1 78.1 0.0% 1.27 - - -
6 DAG 51.8 345 4.3% 6.7 8.4 6.2 181.2 0.2% 0.30 - - -
7 DNP 100.0 1,520 1.6% 15.2 16.0 13.1 14.6 0.0% 0.35 - - -
8 DPC 2.2 36 1.3% 16.1 50.8 11.4 0.0 0.0% 0.76 - - -
9 DRC 118.8 2,708 23.0% 22.8 27.9 18.1 303.0 0.2% 1.92 - - -
10 DTT 8.2 97 0.2% 11.9 15.4 6.8 0.1 0.0% 0.44 - - -
11 HCD 27.0 92 0.1% 3.4 11.9 3.4 302.1 0.5% 0.00 - - -
12 MIH 3.8 - 0.1% - - - 0.0 0.0% - - - -
13 NHP 27.6 17 0.8% 0.6 1.3 0.4 99.2 0.3% 0.00 - - -
14 NTP 89.2 3,311 22.5% 37.1 51.8 33.3 16.6 0.0% 0.73 - - -
15 PBP 4.8 47 1.6% 9.8 17.3 8.7 0.4 0.0% 0.00 - - -
16 PMP 4.2 57 2.4% 13.5 15.7 13.4 0.5 0.0% 0.00 - - -
17 RDP 33.9 302 0.5% 8.9 15.2 8.2 2.1 0.0% 0.26 - - -
18 SFN 2.9 62 3.5% 21.7 40.0 20.3 1.0 0.0% 0.09 - - -
19 SPP 25.1 90 0.1% 3.6 8.3 2.2 104.8 1.1% 0.22 - - -
20 SRC 28.1 659 0.1% 23.5 31.1 12.7 53.2 0.1% 1.51 - - -
21 TPC 21.3 238 1.7% 11.2 12.8 10.1 1.5 0.0% 0.65 - - -
22 TPP 20.0 200 1.2% 10.0 17.5 8.4 3.5 0.0% 0.57 - - -
23 TTP 13.5 285 88.2% 21.1 28.0 15.5 0.1 0.0% 0.69 - - -