PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 BBS 6.0 60 0.4% 10.0 14.4 8.0 3.2 0.0% 0.55 - - -
2 BPC 3.8 55 2.0% 14.5 21.0 11.8 0.6 0.0% 0.75 - - -
3 BXH 3.0 42 0.0% 14.0 16.3 8.6 1.0 0.0% 0.23 - - -
4 CAP 4.8 204 2.4% 42.8 46.9 31.0 10.3 0.1% 1.17 - - -
5 DHC 44.8 1,483 34.6% 33.1 47.0 29.2 70.5 0.1% 0.51 - - -
6 DHI 2.6 - -48.6% - - - 0.0 0.0% - - - -
7 HAP 55.5 205 6.8% 3.7 4.2 3.2 42.1 0.3% 1.31 - - -
8 HBD 1.9 32 1.2% 16.9 18.5 9.5 0.1 0.0% 0.82 - - -
9 HHP 10.0 152 0.3% 15.2 17.5 15.2 355.4 3.6% 0.00 - - -
10 HPB 3.7 46 0.0% 12.5 15.9 8.5 0.2 0.0% 0.57 - - -
11 INN 18.0 549 13.3% 30.5 70.9 28.5 5.9 0.1% 0.11 - - -
12 SDG 6.8 163 0.3% 24.0 34.0 12.7 13.4 0.0% -0.07 - - -
13 STP 8.0 58 0.9% 7.2 7.7 4.0 2.2 0.1% 1.69 - - -
14 SVI 12.8 640 12.4% 49.9 52.5 38.2 34.0 0.1% 0.00 - - -
15 VBC 7.5 146 3.1% 19.5 27.2 17.2 1.2 0.0% 0.31 - - -
16 VPK 15.0 48 18.8% 3.2 6.3 2.8 2.8 0.0% 0.73 - - -