PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 CEO 257.3 2,059 24.5% 8.0 11.6 5.9 892.5 0.8% 0.00 - - -
2 DIG 306.7 4,186 37.9% 13.6 15.1 10.4 1,075.2 0.5% 1.56 - - -
3 DXG 518.8 5,914 49.0% 11.4 19.2 7.8 2,242.1 0.8% 1.13 - - -
4 FIR 20.8 622 0.0% 29.9 48.5 27.0 55.8 0.4% 0.00 - - -
5 FLC 710.0 2,428 6.4% 3.4 5.1 2.5 8,458.1 1.9% 1.33 - - -
6 HDC 65.9 1,061 18.4% 16.1 24.8 14.4 587.9 0.9% 0.88 - - -
7 HDG 154.2 3,162 15.6% 20.5 37.3 16.2 484.9 0.4% 0.98 - - -
8 HLD 20.0 422 8.8% 21.1 21.4 12.1 33.8 0.3% 0.00 - - -
9 HPX 230.0 6,256 15.2% 27.2 30.0 25.1 325.8 0.2% 0.00 - - -
10 HQC 476.6 863 4.8% 1.8 2.4 0.9 5,878.1 5.0% 1.56 - - -
11 IJC 137.1 1,611 2.2% 11.8 16.6 8.0 511.7 0.3% 1.37 - - -
12 KDH 524.6 12,695 47.5% 24.2 27.2 18.3 398.8 0.1% 0.41 - - -
13 NDN 47.9 911 10.1% 19.0 20.5 12.9 426.5 0.8% 0.88 - - -
14 NLG 249.7 6,367 49.0% 25.5 32.1 18.5 758.2 0.5% 0.00 - - -
15 NVL 969.5 60,402 6.8% 62.3 64.5 51.0 604.1 0.1% 0.00 - - -
16 PDR 370.3 9,145 6.4% 24.7 28.1 23.5 696.8 0.2% 0.20 - - -
17 QCG 275.1 1,937 1.0% 7.0 10.2 3.5 350.7 0.2% 0.92 - - -
18 SCR 366.4 2,118 1.8% 5.8 7.3 3.6 2,585.2 0.9% 1.63 - - -
19 VC3 61.0 995 0.0% 16.3 24.6 15.2 199.9 0.3% 0.08 - - -
20 VHM 3,289.5 264,806 15.3% 80.5 99.5 54.8 1,241.1 0.0% 0.00 - - -
21 VIC 3,382.4 308,816 9.0% 91.3 126.1 71.5 539.9 0.0% 0.93 - - -
22 VPI 160.0 6,592 9.3% 41.2 42.6 40.5 426.4 0.3% 0.00 - - -