PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 CEO 154.4 1,899 24.5% 12.3 17.9 10.4 1,206.6 0.4% 0.00 - - -
2 DIG 252.5 3,888 37.9% 15.4 28.5 13.7 1,477.9 0.4% 1.56 - - -
3 DXG 349.8 7,644 49.0% 21.9 38.4 20.1 2,593.7 0.5% 1.13 - - -
4 FIR 13.0 550 0.0% 42.3 44.8 42.3 94.6 0.6% 0.00 - - -
5 FLC 710.0 3,628 6.4% 5.1 6.6 4.5 8,319.3 1.1% 1.33 - - -
6 HDC 50.0 789 18.4% 15.8 18.4 12.0 205.6 0.8% 0.88 - - -
7 HDG 94.9 3,906 15.6% 41.2 53.5 27.8 230.7 0.6% 0.98 - - -
8 HLD 20.0 278 8.8% 13.9 21.6 11.2 44.7 0.1% 0.00 - - -
9 HPX 200.0 4,910 15.2% 24.5 24.5 23.5 232.2 0.1% 0.00 - - -
10 HQC 476.6 686 4.8% 1.4 2.3 1.4 2,825.2 0.5% 1.56 - - -
11 IJC 137.1 1,590 2.2% 11.6 11.9 7.4 295.1 0.6% 1.37 - - -
12 KDH 414.0 12,835 47.5% 31.0 42.0 27.8 223.2 0.0% 0.41 - - -
13 NDN 44.4 578 10.1% 13.0 21.2 11.3 311.9 1.1% 0.88 - - -
14 NLG 239.1 6,361 49.0% 26.6 37.9 25.0 415.3 0.2% 0.00 - - -
15 NVL 930.4 52,663 6.8% 56.6 84.3 50.0 1,189.8 0.1% 0.00 - - -
16 PDR 266.4 7,352 6.4% 27.6 40.5 24.6 974.5 0.3% 0.20 - - -
17 QCG 275.1 1,439 1.0% 5.2 14.9 4.0 1,488.3 0.3% 0.92 - - -
18 SCR 339.2 2,483 1.8% 7.3 13.9 7.1 2,990.8 0.6% 1.63 - - -
19 VC3 28.4 636 0.0% 22.4 24.6 17.8 263.8 0.9% 0.08 - - -
20 VHM 3,349.5 301,121 15.3% 89.9 116.5 65.0 556.5 0.0% 0.00 - - -
21 VIC 3,191.6 362,887 9.0% 113.7 134.9 90.1 1,378.1 0.0% 0.93 - - -
22 VPI 160.0 6,656 9.3% 41.6 44.9 37.5 227.5 0.2% 0.00 - - -