PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 CEO 257.3 2,651 24.5% 10.3 14.6 9.9 704.4 0.5% 0.00 - - -
2 DIG 314.9 4,393 37.9% 13.9 18.0 12.2 982.8 0.2% 1.56 - - -
3 DXG 349.8 5,702 49.0% 16.3 30.5 12.6 1,548.3 0.5% 1.13 - - -
4 FIR 13.0 549 0.0% 42.2 44.8 38.9 46.2 0.3% 0.00 - - -
5 FLC 710.0 2,584 6.4% 3.6 6.4 3.6 5,684.1 0.5% 1.33 - - -
6 HDC 57.9 1,185 18.4% 20.5 22.6 12.9 318.4 1.6% 0.88 - - -
7 HDG 118.6 4,070 15.6% 34.3 44.5 30.9 386.8 0.4% 0.98 - - -
8 HLD 20.0 306 8.8% 15.3 17.4 11.2 32.4 0.1% 0.00 - - -
9 HPX 200.0 5,260 15.2% 26.3 27.5 23.5 349.2 0.2% 0.00 - - -
10 HQC 476.6 610 4.8% 1.3 1.9 1.3 2,398.2 0.6% 1.56 - - -
11 IJC 137.1 2,152 2.2% 15.7 15.7 7.4 438.2 0.6% 1.37 - - -
12 KDH 544.4 13,012 47.5% 23.9 34.7 21.6 226.9 0.0% 0.41 - - -
13 NDN 47.9 805 10.1% 16.8 19.0 11.3 529.8 0.9% 0.88 - - -
14 NLG 229.1 6,588 49.0% 28.8 32.8 25.0 624.6 0.2% 0.00 - - -
15 NVL 930.4 57,502 6.8% 61.8 74.5 55.5 506.7 0.0% 0.00 - - -
16 PDR 327.7 8,748 6.4% 26.7 29.6 22.7 918.5 0.2% 0.20 - - -
17 QCG 275.1 1,266 1.0% 4.6 9.2 4.0 1,100.1 0.0% 0.92 - - -
18 SCR 339.2 2,215 1.8% 6.5 9.8 6.5 2,015.1 0.9% 1.63 - - -
19 VC3 28.4 644 0.0% 22.7 24.6 18.0 235.6 0.5% 0.08 - - -
20 VHM 3,349.5 294,757 15.3% 88.0 106.0 65.0 656.6 0.0% 0.00 - - -
21 VIC 3,345.9 409,542 9.0% 122.4 126.1 90.1 607.7 0.0% 0.93 - - -
22 VPI 160.0 6,648 9.3% 41.5 43.5 40.2 268.3 0.2% 0.00 - - -