PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 DC2 2.5 31 0.2% 12.4 13.7 5.0 7.7 2.0% -0.33 - - -
2 FCN 123.9 1,617 44.7% 13.1 14.1 6.2 1,132.4 2.3% 0.98 - - -
3 HTN 33.1 1,561 0.4% 47.2 47.2 14.9 141.7 0.5% 0.63 - - -
4 HVH 21.9 224 0.7% 10.2 11.3 5.5 234.6 1.8% 0.68 - - -
5 L10 9.8 163 0.9% 16.6 21.2 10.4 0.7 0.0% 0.10 - - -
6 L43 3.5 12 0.0% 3.4 3.4 2.3 1.4 0.0% 0.00 - - -
7 L61 7.6 66 0.0% 8.7 14.4 6.5 0.1 0.0% 0.08 - - -
8 L62 8.3 82 0.0% 9.9 11.0 7.0 0.0 0.0% 0.34 - - -
9 LCD 1.5 10 0.0% 6.8 7.5 6.8 0.0 0.0% 0.00 - - -
10 LM7 5.0 17 0.0% 3.4 13.6 2.4 4.0 0.0% -0.01 - - -
11 LM8 9.4 119 1.8% 12.7 25.5 10.0 2.0 0.1% -0.39 - - -
12 LO5 5.1 8 0.4% 1.6 3.3 1.0 2.1 0.1% 0.03 - - -
13 MEC 8.4 13 2.5% 1.6 2.6 0.5 9.5 0.3% 0.34 - - -
14 PTC 16.2 136 0.3% 8.4 9.7 3.9 3.4 0.0% -0.21 - - -
15 REE 309.1 16,720 49.0% 54.1 54.1 27.3 589.9 0.3% 0.49 - - -
16 SRF 30.7 415 46.9% 13.5 15.9 11.9 3.7 0.0% 0.26 - - -
17 TST 4.8 55 1.0% 11.4 14.5 5.7 3.6 0.0% -0.62 - - -
18 VCG 441.7 21,114 0.2% 47.8 48.0 24.1 365.1 0.2% 0.31 - - -
19 VMC 20.0 250 0.2% 12.5 13.3 8.3 21.0 0.3% -0.03 - - -