PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 BTW 9.4 327 21.0% 34.9 57.7 23.3 0.4 0.0% 0.39 - - -
2 BWE 187.5 5,944 16.4% 31.7 33.8 16.0 435.4 0.2% 1.01 - - -
3 CLW 13.0 358 4.9% 27.5 31.4 21.0 0.6 0.0% -0.10 - - -
4 DDG 28.5 921 0.0% 32.3 33.0 21.5 129.4 0.6% 0.11 - - -
5 GDW 9.5 349 5.3% 36.7 39.3 18.5 0.2 0.0% -0.50 - - -
6 NBW 10.9 219 4.3% 20.1 41.4 17.9 0.4 0.0% -0.41 - - -
7 SII 64.6 1,226 48.9% 19.0 21.0 14.1 0.7 0.0% 0.07 - - -
8 TDM 100.0 2,890 4.9% 28.9 30.1 15.7 365.0 0.3% 0.69 - - -
9 TDW 8.5 314 2.6% 37.0 39.0 20.0 0.4 0.0% 0.37 - - -