PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 ASP 37.3 223 49.0% 6.0 8.4 6.0 15.1 0.0% 0.80 - - -
2 CNG 27.0 699 24.2% 25.9 32.9 25.8 22.9 0.0% 0.94 - - -
3 GAS 1,913.9 170,342 3.4% 89.0 136.1 77.8 640.2 0.0% 0.00 - - -
4 MTG 6.3 19 1.7% 3.0 7.7 2.7 10.2 0.0% 1.17 - - -
5 PCG 18.9 379 47.0% 20.1 23.6 7.0 27.2 0.0% 0.71 - - -
6 PGD 90.0 3,172 28.1% 35.2 44.5 35.2 12.9 0.0% 0.66 - - -
7 PGS 50.0 1,670 10.6% 33.4 37.0 25.0 43.1 0.4% 1.14 - - -
8 PVG 27.7 227 5.4% 8.2 10.8 6.8 57.5 0.3% 1.22 - - -