PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 ASP 37.3 558 49.0% 14.9 16.4 5.4 297.8 1.7% 0.51 - - -
2 CNG 27.0 1,010 4.5% 37.4 39.9 19.2 302.5 2.1% 0.86 - - -
3 GAS 1,913.9 223,358 2.7% 116.7 118.9 69.7 1,195.2 0.1% 1.23 - - -
4 PCG 18.9 242 41.6% 12.8 13.5 4.8 54.8 0.9% 0.98 - - -
5 PGC 60.3 1,665 2.6% 27.6 31.0 16.0 105.3 0.5% 0.80 - - -
6 PGD 90.0 3,195 46.7% 35.5 43.0 27.5 11.5 0.0% 0.31 - - -
7 PGS 50.0 1,510 1.3% 30.2 33.0 15.8 77.9 0.4% 0.40 - - -
8 PVG 36.5 620 0.8% 17.0 18.5 7.4 373.1 3.1% 0.52 - - -