PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 BTP 60.5 702 9.7% 11.6 12.9 10.2 13.3 0.0% 0.72 - - -
2 CHP 138.6 2,890 3.7% 20.9 27.5 20.7 37.6 0.0% 0.00 - - -
3 DNC 4.1 103 0.2% 25.0 38.2 25.0 0.1 0.0% 0.30 - - -
4 DRL 9.5 466 0.8% 49.0 58.0 40.0 1.2 0.0% 0.00 - - -
5 HJS 21.0 525 0.1% 25.0 26.7 19.1 14.1 0.0% 0.91 - - -
6 KHP 40.1 403 17.6% 10.1 10.6 9.2 17.6 0.0% 0.51 - - -
7 NBP 12.9 147 7.3% 11.4 16.0 11.4 1.3 0.0% 0.49 - - -
8 NLC 5.0 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
9 NT2 287.9 8,075 20.8% 28.0 36.5 23.6 285.3 0.1% 0.00 - - -
10 PC1 132.8 3,120 37.6% 23.5 39.1 20.6 142.8 0.1% 0.00 - - -
11 PPC 320.6 6,508 15.7% 20.3 23.4 16.7 225.2 0.1% 0.86 - - -
12 RHC 5.1 - 6.6% - - - 0.0 0.0% - - - -
13 S4A 42.2 1,160 0.0% 27.5 29.5 23.5 4.0 0.0% 0.00 - - -
14 SBA 60.3 844 0.3% 14.0 16.5 13.9 25.3 0.0% 0.77 - - -
15 SEB 32.0 1,018 0.2% 31.8 55.0 28.4 2.4 0.0% 0.32 - - -
16 SHP 93.7 2,202 4.6% 23.5 25.6 19.6 7.9 0.0% 0.00 - - -
17 SIC 20.0 266 0.3% 13.3 14.8 9.2 19.7 0.0% 0.61 - - -
18 SJD 69.0 1,442 29.9% 20.9 27.9 20.8 61.8 0.0% 0.42 - - -
19 TBC 63.5 1,651 0.4% 26.0 27.0 21.8 2.1 0.0% 0.41 - - -
20 TIC 22.3 311 0.7% 13.9 14.9 12.0 6.9 0.1% 0.14 - - -
21 TMP 70.0 2,345 0.2% 33.5 38.3 29.5 2.3 0.0% 0.27 - - -
22 UIC 8.0 235 16.7% 29.4 34.4 24.3 7.5 0.0% 0.93 - - -
23 VSH 206.2 3,465 14.3% 16.8 17.9 16.4 35.5 0.0% 0.73 - - -