PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 BTP 60.5 738 9.5% 12.2 15.1 10.9 26.0 0.0% 0.72 - - -
2 CHP 138.6 2,779 3.4% 20.0 23.8 20.0 13.5 0.0% 0.00 - - -
3 DNC 4.1 89 0.2% 21.6 34.0 21.6 0.1 0.0% 0.30 - - -
4 DRL 9.5 518 0.7% 54.5 58.0 40.0 1.6 0.0% 0.00 - - -
5 HJS 21.0 525 0.1% 25.0 28.5 20.6 8.7 0.0% 0.91 - - -
6 KHP 40.1 364 21.2% 9.1 10.6 9.0 10.9 0.0% 0.51 - - -
7 NBP 12.9 180 8.4% 14.0 18.6 10.8 0.4 0.0% 0.49 - - -
8 NLC 5.0 - 0.0% - - - 0.0 0.0% - - - -
9 NT2 287.9 6,607 23.4% 23.0 30.5 22.7 204.7 0.1% 0.00 - - -
10 PPC 320.6 8,176 14.6% 25.5 31.5 17.1 473.1 0.1% 0.86 - - -
11 RHC 5.1 - 6.6% - - - 0.0 0.0% - - - -
12 S4A 42.2 1,173 0.0% 27.8 31.2 25.5 2.5 0.0% 0.00 - - -
13 SBA 60.3 880 0.2% 14.6 15.2 13.6 20.7 0.0% 0.77 - - -
14 SEB 32.0 976 0.2% 30.5 35.0 28.1 1.4 0.0% 0.32 - - -
15 SHP 93.7 2,043 5.0% 21.8 24.5 21.1 9.6 0.0% 0.00 - - -
16 SJD 69.0 1,394 28.5% 20.2 27.9 19.8 43.2 0.0% 0.42 - - -
17 TBC 63.5 1,578 0.5% 24.9 27.1 23.2 1.9 0.0% 0.41 - - -
18 TIC 22.3 311 0.7% 13.9 14.9 12.0 6.9 0.1% 0.14 - - -
19 TMP 70.0 2,520 0.3% 36.0 42.0 32.3 2.1 0.0% 0.27 - - -
20 TTE 28.5 484 0.0% 17.0 18.0 9.6 0.1 0.0% 0.00 - - -
21 UIC 8.0 293 20.7% 36.7 41.0 25.8 4.7 0.0% 0.93 - - -
22 VSH 206.2 3,980 13.2% 19.3 19.5 16.6 28.9 0.0% 0.73 - - -