PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 CTP 12.1 45 1.1% 3.7 7.0 3.5 11.4 0.0% 0.82 - - -
2 HAG 927.4 8,977 2.1% 9.7 13.9 6.8 19,094.9 1.6% 1.29 - - -
3 HKT 6.1 44 0.3% 7.1 7.5 4.8 0.9 0.0% -0.06 - - -
4 HNG 1,108.6 5,210 2.1% 4.7 7.3 4.0 7,478.0 0.2% 1.36 - - -
5 HSL 35.4 173 2.2% 4.9 7.7 3.5 197.0 0.3% 0.99 - - -
6 NSC 17.6 1,239 9.1% 70.5 90.7 64.0 11.8 0.0% 0.29 - - -
7 SJF 79.2 291 0.5% 3.7 11.4 2.7 690.4 0.3% 1.69 - - -
8 SSC 13.3 356 1.2% 26.8 42.6 26.5 0.2 0.0% 0.31 - - -