PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 E1SSHN30 9.8 98 0.0% 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0% 0.00 - - -
2 E1VFVN30 466.6 8,338 92.6% 17.9 22.2 15.2 823.3 0.2% 0.00 - - -
3 FUCTVGF1 15.0 185 0.0% 12.4 14.5 11.6 0.0 0.0% 0.00 - - -
4 FUCTVGF2 17.0 170 2.8% 10.0 16.9 7.2 3.2 0.0% 0.00 - - -
5 FUCTVGF3 19.9 334 0.0% 16.8 16.8 11.0 0.0 0.0% 0.00 - - -
6 FUCTVGF4 20.1 298 0.0% 14.9 21.6 7.5 0.1 0.0% 0.00 - - -
7 FUCVREIT 5.0 34 2.0% 6.9 9.4 6.1 0.7 0.0% 0.00 - - -
8 FUEDCMID 9.4 76 89.4% 8.1 10.0 7.0 59.3 0.1% 0.00 - - -
9 FUEIP100 5.7 41 0.9% 7.3 11.3 6.5 48.2 0.4% 0.00 - - -
10 FUEKIV30 47.0 322 83.2% 6.8 10.2 6.0 68.0 0.1% 0.00 - - -
11 FUEKIVFS 7.7 70 89.4% 9.0 9.5 7.3 48.6 0.7% 0.00 - - -
12 FUEMAV30 28.1 347 82.9% 12.4 17.6 11.1 40.5 0.0% 0.00 - - -
13 FUESSV30 5.4 70 35.3% 12.9 17.8 11.3 12.1 0.2% 0.00 - - -
14 FUESSV50 8.8 135 57.0% 15.3 21.9 12.2 29.6 0.1% 0.00 - - -
15 FUESSVFL 245.9 3,750 97.0% 15.2 18.8 11.7 160.5 0.1% 0.00 - - -
16 FUEVFVND 836.5 18,487 96.2% 22.1 29.5 19.9 1,754.3 0.2% 0.00 - - -
17 FUEVN100 18.5 247 18.2% 13.3 17.2 11.7 89.5 0.4% 0.00 - - -