PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 BIC 117.3 2,392 47.5% 20.4 32.2 20.4 7.1 0.0% 0.78 - - -
2 BMI 91.4 2,055 42.7% 22.5 29.0 18.8 96.7 0.1% 0.70 - - -
3 BVH 700.9 56,421 24.8% 80.5 102.5 71.0 152.6 0.1% 1.84 - - -
4 PGI 88.7 1,530 20.6% 17.2 19.8 14.9 15.0 0.0% 0.97 - - -
5 PTI 80.4 1,383 38.4% 17.2 24.2 15.2 3.8 0.0% 0.51 - - -
6 PVI 231.1 8,274 49.0% 35.8 41.8 28.1 95.0 0.0% 0.56 - - -
7 VNR 131.1 2,792 28.5% 21.3 25.5 20.0 4.6 0.0% 0.48 - - -