PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 BIC 117.3 2,621 46.1% 22.4 26.5 16.3 99.8 0.1% 0.80 - - -
2 BMI 91.4 2,362 33.8% 25.9 33.5 13.8 378.1 0.3% 1.11 - - -
3 BVH 742.3 46,321 27.4% 62.4 70.4 32.3 888.1 0.1% 1.26 - - -
4 PGI 88.7 1,783 20.7% 20.1 21.0 12.9 5.4 0.0% 0.11 - - -
5 PRE 72.8 1,201 0.0% 16.5 19.2 15.5 12.7 0.0% 0.64 - - -
6 PTI 80.4 2,412 37.7% 30.0 30.0 14.2 7.0 0.0% 0.07 - - -
7 PVI 223.5 7,555 54.3% 33.8 36.3 26.5 87.2 0.0% 0.77 - - -
8 VNR 131.1 3,224 27.9% 24.6 26.5 17.0 37.3 0.0% 0.71 - - -