PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 BIC 117.3 3,518 46.4% 30.0 35.5 23.6 80.5 0.0% 0.98 - - -
2 BMI 109.6 3,256 31.7% 29.7 46.7 26.5 670.6 0.3% 1.32 - - -
3 BVH 742.3 43,203 26.6% 58.2 66.8 47.9 1,337.0 0.2% 1.19 - - -
4 PGI 110.9 3,050 20.6% 27.5 35.8 15.5 42.4 0.0% 0.29 - - -
5 PRE 72.8 1,383 0.4% 19.0 20.6 14.2 14.0 0.0% 0.23 - - -
6 PTI 80.4 4,623 38.3% 57.5 71.8 29.0 10.8 0.0% 0.38 - - -
7 PVI 234.2 10,775 58.5% 46.0 56.7 40.3 236.3 0.0% 0.77 - - -
8 VNR 150.7 3,874 27.1% 25.7 42.9 21.1 84.2 0.0% 0.94 - - -