PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 BIC 117.3 3,108 47.5% 26.5 42.5 22.2 9.1 0.0% 0.78 - - -
2 BMI 91.4 1,891 45.4% 20.7 36.0 18.8 81.6 0.0% 0.70 - - -
3 BVH 700.9 64,411 25.3% 91.9 107.9 66.2 216.0 0.0% 1.84 - - -
4 PGI 88.7 1,544 20.9% 17.4 21.5 15.9 9.8 0.0% 0.97 - - -
5 PTI 80.4 1,294 38.6% 16.1 25.0 15.2 3.5 0.0% 0.51 - - -
6 PVI 231.1 7,765 49.0% 33.6 43.6 28.1 316.7 0.0% 0.56 - - -
7 VNR 131.1 2,844 28.7% 21.7 25.5 21.0 16.1 0.0% 0.48 - - -