PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 BIC 117.3 2,615 47.5% 22.3 28.0 19.0 5.4 0.0% 0.78 - - -
2 BMI 91.4 1,955 42.7% 21.4 26.2 13.8 178.9 0.3% 0.70 - - -
3 BVH 742.3 36,745 24.8% 49.5 88.0 32.3 336.0 0.1% 1.84 - - -
4 PGI 88.7 1,419 20.6% 16.0 20.3 13.6 17.1 0.0% 0.97 - - -
5 PTI 80.4 1,455 38.4% 18.1 20.9 14.1 9.3 0.0% 0.51 - - -
6 PVI 223.5 6,817 49.0% 30.5 39.8 26.5 141.3 0.0% 0.56 - - -
7 VNR 131.1 2,425 28.5% 18.5 22.0 17.0 3.5 0.0% 0.48 - - -