PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 ACB 2,161.6 74,358 30.0% 34.4 34.8 17.8 7,412.0 0.3% 0.99 - - -
2 BID 4,022.0 178,175 17.0% 44.3 53.2 30.8 1,937.0 0.1% 1.08 - - -
3 CTG 3,723.4 158,245 26.5% 42.5 43.0 17.0 8,922.6 0.4% 1.17 - - -
4 EIB 1,229.4 27,601 29.8% 22.5 22.0 14.6 337.4 0.1% 0.24 - - -
5 HDB 1,593.8 44,625 16.8% 28.0 28.0 10.5 2,708.1 0.3% 1.15 - - -
6 MBB 2,798.8 87,741 22.9% 31.4 31.8 11.8 9,367.6 0.7% 1.22 - - -
7 MSB 1,157.0 25,512 30.0% 22.0 22.8 16.2 5,454.1 0.5% 0.95 - - -
8 NVB 406.8 7,282 14.4% 17.9 18.1 7.8 3,727.4 1.5% 0.52 - - -
9 OCB 1,095.9 27,069 20.3% 24.7 25.2 18.4 5,223.6 0.3% 1.00 - - -
10 SHB 1,750.5 44,288 6.5% 25.3 25.3 6.5 16,496.0 1.8% 1.21 - - -
11 SSB 1,208.7 33,482 0.0% 27.7 28.1 26.4 1,398.3 0.1% 0.00 - - -
12 STB 1,803.7 40,943 9.9% 22.7 21.1 7.3 16,065.8 1.3% 1.36 - - -
13 TCB 3,504.9 145,804 22.5% 41.6 40.3 14.9 8,395.0 0.3% 1.21 - - -
14 TPB 1,031.7 29,712 30.0% 28.8 29.8 13.3 2,036.8 0.5% 1.07 - - -
15 VCB 3,708.9 361,616 23.4% 97.5 107.0 56.7 1,167.7 0.0% 1.07 - - -
16 VPB 2,454.7 115,864 22.7% 47.2 47.2 17.0 5,636.7 0.2% 1.39 - - -