PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 ACB 2,161.6 59,011 30.0% 27.3 27.3 17.8 5,182.3 0.5% 0.77 - - -
2 BID 4,022.0 165,305 17.3% 41.1 55.5 30.8 1,315.3 0.0% 0.00 - - -
3 CTG 3,723.4 122,500 29.0% 32.9 33.3 17.2 6,420.9 0.2% 0.96 - - -
4 EIB 1,229.4 21,085 30.0% 17.1 18.9 14.6 267.0 0.0% 0.57 - - -
5 HDB 1,255.7 32,334 18.1% 25.8 31.5 13.3 1,805.8 0.4% 0.00 - - -
6 MBB 2,773.1 53,244 23.0% 19.2 20.4 11.8 6,475.2 0.4% 0.94 - - -
7 NVB 406.8 3,499 4.5% 8.6 9.7 7.8 2,187.3 0.6% 0.21 - - -
8 SHB 1,755.3 29,841 4.4% 17.0 18.0 5.9 5,864.7 0.2% 1.36 - - -
9 STB 1,803.7 26,333 9.1% 14.6 14.6 7.3 11,183.5 0.7% 0.50 - - -
10 TCB 3,500.1 82,603 22.5% 23.6 24.9 14.9 6,561.4 0.5% 0.00 - - -
11 TPB 816.6 20,047 30.0% 24.5 25.6 16.2 794.6 0.2% 0.00 - - -
12 VCB 3,708.9 339,733 23.7% 91.6 94.5 57.2 992.4 0.0% 0.83 - - -
13 VPB 2,437.7 62,163 23.0% 25.5 28.8 17.0 4,625.9 0.3% 0.00 - - -