PHÂN TÍCH | Phân tích công ty


Sàn Ngành
Xuất file Excel

Tổng quan Giá Thống kê chính
STT CPĐLH (triệu CP) Vốn hóa (tỷ VNĐ) NĐTNN Sở hữu Giá đóng cửa Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần KLGD BQ (x1000) Thanh khoản Beta EPS P/E P/B
1 ACB 3,377.4 83,760 30.0% 24.8 30.4 20.5 7,175.9 0.1% 0.99 - - -
2 BID 5,058.5 198,294 16.9% 39.2 49.0 29.5 2,355.3 0.0% 1.35 - - -
3 CTG 4,805.8 137,685 26.8% 28.6 37.7 22.6 8,978.6 0.1% 1.37 - - -
4 EIB 1,229.4 36,822 29.7% 30.0 37.5 16.9 674.8 0.0% 0.43 - - -
5 HDB 2,012.2 51,110 17.3% 25.4 33.5 21.0 4,192.2 0.1% 1.14 - - -
6 MBB 3,778.3 102,204 23.2% 27.0 34.4 20.4 16,012.4 0.2% 1.30 - - -
7 MSB 1,527.5 28,717 30.0% 18.8 31.5 15.0 5,637.7 0.1% 1.21 - - -
8 NVB 556.8 15,925 8.8% 28.6 39.7 27.0 222.1 0.0% 0.38 - - -
9 OCB 1,369.9 24,726 21.8% 18.0 32.3 16.1 3,253.7 0.1% 1.19 - - -
10 SHB 2,666.9 39,736 4.1% 14.9 30.3 12.1 13,129.8 0.5% 1.37 - - -
11 SSB 1,980.9 62,101 0.2% 31.4 35.6 25.0 2,098.3 0.1% 0.46 - - -
12 STB 1,885.2 48,356 22.9% 25.6 35.8 16.0 24,075.8 0.7% 1.54 - - -
13 TCB 3,510.9 136,223 22.5% 38.8 58.0 31.2 11,850.5 0.1% 1.21 - - -
14 TPB 1,581.8 45,238 30.0% 28.6 51.1 25.0 5,128.2 0.2% 1.19 - - -
15 VCB 4,732.5 386,173 23.6% 81.6 114.9 71.3 1,410.8 0.0% 0.58 - - -
16 VPB 4,445.5 132,920 17.4% 29.9 67.5 27.1 14,089.4 0.3% 1.37 - - -