PHÂN TÍCH | So sánh cổ phiếu Công ty | Ngành

Năm:     Kỳ:
Calculation: TTM | MRQ
Xuất file Excel
Chọn / Thêm / Bớt
Định giá cổ phiếu     
Giá trên thu nhập (P/E)-----
Giá trên giá sổ sách (P/B)-----
Giá trên doanh thu (P/S)-----
P/E trên tỷ lệ tăng EPS (PEG)-----
Thu nhập trên cổ phiều (EPS)-----
Giá sổ sách (BPS)-----
Khả năng sinh lời     
Lợi nhuận gộp-----
Lợi nhuận hoạt động-----
Tỷ suất EBIT-----
Lợi nhuận trước thuế-----
Lợi nhuận ròng-----
ROA-----
ROE-----
Khả năng thanh toán     
Tài sản / Vốn chủ sở hữu-----
Nợ / Tài sản-----
Nợ / Vốn chủ sở hữu-----
Tính thanh khoản     
Chỉ số tiền mặt-----
Chỉ số thanh toán nhanh-----
Chỉ số thanh toán hiện hành-----
Tính hiệu quả     
Vòng quay hàng tồn kho-----
Vòng quay các khoản phải thu-----
Vòng quay các khoản phải trả-----
Vòng quay tổng tài sản-----
Vòng quay tài sản cố định-----
Tăng trưởng     
Doanh thu-----
Lợi nhuận ròng-----
Thu nhập trên cổ phiều (EPS)-----
Tổng tài sản-----
Vốn chủ sở hữu-----
Lưu chuyền tiền tệ / Doanh thu     
LCTT từ hoạt động kinh doanh (CFO)-----
LCTT từ hoạt động đầu tư (CFI)-----
LCTT từ hoạt động tài chính (CFF)-----
LCTT thuần trong kỳ-----