StockNews
Ngày đăng: 13/01/2022
TIS: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung Back

TIS: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng mua phôi thép của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

.

Tài liệu đính kèm:
1.TIS_2022.1.13_46f0efd_Ky32._Van_ban_cong_bo_thong_tin_Nghi_quyet_cua_Hoi_dong_quan_tri_ve_viec_ky_hop_dong_mua_phoi_cua_VTM.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
PHS-WEB FUTURES
PHS-MOBILE FUTURES
BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next