TIN SÀN
Ngày đăng: 08/10/2019
BWS: Nguyễn Thị Hoàng Ngọc - Thành viên BKS - đăng ký mua 30,000 CP Back

BWS: Nguyễn Thị Hoàng Ngọc - Thành viên BKS - đăng ký mua 30,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hoàng Ngọc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: BWS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 87,230 CP (tỷ lệ 0.11%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/10/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/11/2019.

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
988.31
-0.89 (-0.09%)
104.68
-0.8 (-0.76%)
56.59
+0.13 (+0.23%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19