StockNews
Ngày đăng: 08/10/2019
DHD: Nghị quyết Hội đồng quản trị Back

DHD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

.

Tài liệu đính kèm:
1.DHD_2019.10.8_15e1e21_Nghi_Quyet_HDQT_ve_chuyen_doi_trai_phieu_thanh_co_phieu_T10.2019.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
988.31
-0.89 (-0.09%)
104.68
-0.8 (-0.76%)
56.59
+0.13 (+0.23%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19