StockNews
Ngày đăng: 14/03/2019
VHE: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Back

VHE: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHE của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 06/04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 11. tòa nhà số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm, Báo cáo của Ban kiểm soát năm, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
992.26
+5.97 (+0.61%)
106.41
0 (0.00%)
55.42
0 (0.00%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 26,504.9 +197.2 (+0.8%)
S&P500 2,945.6 +28.1 (+1.0%)
FTSE 100 7,380.6 +29.3 (+0.4%)
Hang Seng -29,342.4 -739.2 (-2.5%)
Nikkei 225 -22,258.7 -48.8 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19