StockNews
Ngày đăng: 14/09/2018
LIC: Giải trình biến động và ý kiến ngoại trừ BCTC Hợp nhất bán niên 2018 Back

Licogi: Tồn đọng nhiều vấn đề, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Tại BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2018 của Tổng Công ty LICOGI - CTCP (UPCoM: LIC), kiểm toán viên tiếp tục nhắc lại hàng loạt ý kiến ngoại trừ đã được đề cập tại BCTC kiểm toán 2017 trước đó.

Số dư đầu năm liên quan đến phê duyệt kết quả cổ phần hóa

Theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, Tổng Công ty – Công ty mẹ chưa nhận được phê duyệt từ các cơ quan có thẩm quyền về phương án xử lý tài chính được áp dụng trong BCTC cho giai đoạn 01/01/2013 – 31/12/2015. Vì vậy, các số dư đầu năm tại ngày 01/01/2017 có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả phê duyệt của các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Nam Ga Hạ Long và Khu dân cư Licogi 17

Tính đến ngày 31/12/2017, Tổng Công ty đã ghi nhận doanh thu của Dự án Khu đô thị Nam Ga Hạ Long với tổng doanh thu và giá vốn lũy kế đến thời điểm 31/12/2017 lần lượt là 154.96 tỷ đồng và 115.94 tỷ đồng. Trong đó, có một phần doanh thu được ghi nhận trên cơ sở nhận tiền trước. Cơ sở ghi nhận doanh thu này chưa phù hợp với quy định. Nếu Tổng Công ty hạch toán theo quy định thì doanh thu và giá vốn hàng bán tương ứng đối với các lô đất đã bàn giao trong năm 2017 là 122.9 tỷ đồng và 78.3 tỷ đồng, lợi nhuận là 44.6 tỷ đồng. Lỗ kế toán trước thuế trong năm 2017 sẽ giảm đi khoảng 22.81 tỷ đồng.

Năm 2018, Tổng Công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu của dự án bất động sản khu đô thị Nam Ga Hạ Long với tổng doanh thu và giá vốn lần lượt là 41.1 tỷ đồng và 28.5 tỷ đồng, lợi nhuận là 12.6 tỷ đồng. Trong đó, có một số lô đất đã được ghi nhận một phần doanh thu từ các kỳ trước. Nếu Tổng Công ty hạch toán theo quy định thì doanh thu và giá vốn hàng bán tương ứng của dự án này là 48.1 tỷ đồng và 34.22 tỷ đồng, lợi nhuận là 13.8 tỷ đồng. Lợi nhuận kế toán trước thuế trong kỳ sẽ tăng lên khoảng 1.24 tỷ đồng.

Ở những năm trước, Tổng Công ty đã ghi nhận doanh thu và lợi nhuận dự án bất động sản khu dân cư Licogi 17 với tổng doanh thu và giá vốn lũy kế là 21.1 tỷ đồng và 14.2 tỷ đồng trên cơ sở nhận tiền trả trước của khách hàng. Cơ sở ghi nhận doanh thu này chưa tuân thủ theo quy định . Nếu Tổng Công ty hạch toán theo quy định thì tại ngày 01/01/2017 số dư “Người mua trả tiền trước ngắn hạn” sẽ tăng 21.1 tỷ đồng, “Hàng tồn kho – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” của dự án này sẽ tăng lên 14.2 tỷ đồng và “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” tại ngày 31/12/2017 sẽ giảm khoảng 6.9 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2018, Tổng Công ty đã ghi nhận doanh thu của dự án bất động sản khu dân cư Licogi 17 với tổng doanh thu và giá vốn lần lượt là 32.3 tỷ đồng và 26.9 tỷ đồng. Trong đó, có một số lô đất đã được ghi nhận một phần doanh thu từ các kỳ trước. Nếu Tổng Công ty hạch toán theo quy định thì doanh thu và giá vốn hàng bán tương ứng của dự án này là 53.4 tỷ đồng và 41.2 tỷ đồng, lợi nhuận là 12.3 tỷ đồng. Lợi nhuận kế toán trước thuế trong kỳ sẽ tăng lên khoảng 6.9 tỷ đồng.

Dự án C5, C8 và C8 mở rộng

Tại ngày 31/12/2016, Tổng Công ty – Công ty mẹ đang theo dõi trên khoản mục “Chi phí phải trả ngắn hạn” hạng mục xây dựng bãi tắm của dự án C8 mở rộng số tiền khoảng 4.2 tỷ đồng dựa trên dự toán kinh phí được phê duyệt từ năm 2004. Do hạng mục bãi tắm này đã đình trệ từ lâu, Tổng Công ty – Công ty mẹ chưa xác định thời điểm thực hiện và chi phí ước tính có thể điều chỉnh để xây dựng bãi tắm này.

Khu đô thị mới Thịnh Liệt

Tính đến thời điểm 31/12/2017, Tổng Công ty đã thực hiện vốn hóa lãi vay vào khoản mục “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn” của dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt với tổng giá trị lũy kế 290.31 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng Công ty tiếp tục vốn hóa lãi vay vào khoản mục “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn” của dự án này với tổng giá trị hơn 0.4 tỷ đồng, nâng tổng giá trị vốn hóa lãi vay lũy kế của dự án này tính đến 30/06/2018 gần 291 tỷ đồng. Kiểm toán viên không thể thu thập thông tin cần thiết để xác định giá trị chi phí lãi vay đã được vốn hóa vào dự án này theo quy định.

Ngoài ra, trong năm 2016, trước khi bàn giao dự án sang công ty con, Tổng Công ty đã tính toán lại chi phí lãi vay của các năm trước và ghi nhận vốn hóa lãi vay cho dự án này vào tài khoản đối ứng “Phải trả ngắn hạn khác” 87.5 tỷ đồng. Việc hạch toán này chưa tuân thủ theo quy định . Nếu Tổng Công ty hạch toán theo quy định thì khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn và khoản mục phải trả ngắn hạn khác sẽ giảm 87.46 tỷ đồng.

Công nợ phải thu và dự phòng phải thu khó đòi

Tại ngày 31/12/2017, tại các công ty con của Tổng Công ty đang ghi nhận một số khoản nợ phải thu mà kiểm toán viên không đánh giá được tính hiện hữu, chính xác và đầy đủ của các khoản nợ phải thu này. Trong đó, tại Công ty Licogi 15 là 46.06 tỷ đồng, tại CTCP Lắp máy điện nước là 3.69 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một số công ty con của Tổng Công ty, bao gồm CTCP Licogi 9, CTCP Licogi 17 chưa trích lập đầy đủ các khoản dự phòng phải thu khó đòi cho khoản mục “Phải thu ngắn hạn cho khách hàng”, “Phải thu ngắn hạn khác” theo quy định. Nếu các đơn vị này trích lập dự phòng đầy đủ các khoản dự phòng phải thu khó đòi theo quy định thì khoản mục“Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi” tại 31/12/2017 sẽ tăng lên 17.06 tỷ đồng và “Lỗ kế toán trước thuế” sẽ tăng lên 17.06 tỷ đồng.

Năm 2018, một số khoản công nợ phải thu khó đòi đã tăng tuổi nợ tại một số công ty con của Tổng Công ty (CTCP Licogi 9, CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh. Tuy nhiên, chưa được Tổng Công ty trích lập dự phòng bổ sung với tổng số tiền 9.14 tỷ đồng. Nếu các đơn vị này trích lập dự phòng đầy đủ các khoản dự phòng phải thu khó đòi theo đúng quy định thì “Lợi nhuận kế toán trước thuế” sẽ giảm đi 9.14 tỷ đồng.

Công nợ phải trả

Tại ngày 31/12/2017, Tổng Công ty đang ghi nhận một số khoản nợ phải trả nhưng kiểm toán viên không thể thu thập được các tài liệu cần thiết để xác định tính hiện hữu, chính xác và đầy đủ của các khoản nợ này.

Cụ thể, tại công ty mẹ phải trả cho Tổng Công ty Lũng Lô (LCC) 31.25 tỷ đồng, trong đó “Phải trả người bán ngắn hạn” 0.54 tỷ đồng và “Người mua trả tiền trước ngắn hạn” 30.71 tỷ đồng. Đồng thời, công ty mẹ phải trả cho Xí nghiệp khai thác và chế biến đá xuất khẩu An Giang 3.24 tỷ đồng, các khoản công nợ phải trả thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 13.57 tỷ đồng.

Ngoài ra, nợ phải trả tại Công ty Licogi 2 là 13.94 tỷ đồng, tại Licogi 15 là 118.96 tỷ đồng, tại Công ty Lắp máy điện nước là 5.55 tỷ đồng.

Hàng tồn kho và tài sản cố định

Kiểm toán viên không thể thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết để xác định tính hiện hữu của hàng tồn kho tại ngày 01/01/2017 của một số đơn vị trong Tổng Công ty, bao gồm CTCP Licogi 15, CTCP Licogi 17, CTCP Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20, CTCP Lắp máy Điện nước) với tổng giá trị hàng tồn kho khoảng 155.32 tỷ đồng.

Đồng thời, kiểm toán viên cũng không thể thu thập đủ bằng chứng để đánh giá tính hiện hữu của các tài sản cố định đang trình bày trên BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của CTCP Licogi 20 với số tiền 32.25 tỷ đồng.

Nhiều sai sót khác

Tại ngày 31/12/2017, công ty con là CTCP Licogi 15 chưa ghi nhận khoản phạt vi phạm, phạt chậm nộp các loại thuế tính đến thời điểm 31/12/2017 với số tiền 5.5 tỷ đồng. Nếu Tổng Công ty ghi nhận các khoản phạt nêu trên thì “Chi phí khác” sẽ tăng lên 5.5 tỷ đồng và “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” sẽ giảm đi số tiền tương ứng.

Mặt khác, tại CTCP Licogi 15 chưa ghi nhận chi phí lãi vay phải trả ngân hàng và các đối tượng khác tính đến thời điểm 31/12/2017. Kiểm toán viên không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán để xác định chi phí lãi vay phải trả nêu trên nếu không thể xác định được các điều chỉnh cần thiết liên quan đến lãi/lỗ trong năm 2017 được trình bày trên BCTC kết thúc ngày 31/12/2017.

Đến thời điểm 30/06/2018, CTCP Licogi 15 tiếp tục chưa ghi nhận các khoản bổ sung vi phạm, phạt chậm nộp thuế cũng như các khoản chi phí lãi vay phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2018. Kiểm toán viên không thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán để xác định chi phí lãi vay phải trả nêu trên nên không thể xác định được các điều chỉnh cần thiết liên quan đến lãi/lỗ trong BCTC hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2018 – 30/06/2018.

Tại thời điểm 30/06/2018, công ty mẹ chưa ghi nhận khoản lãi chậm nộp thuế do chậm thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước với số tiền phạt chậm nộp theo ước tính của kiểm toán viên là 1.52 tỷ đồng. Nếu công ty mẹ chưa ghi nhận bổ sung khoản tiền phạt chậm nộp thuế này thì tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Tổng Công ty trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ tại ngày 30/06/2018 sẽ giảm đi số tiền tương ứng.

Ngoài ra, kiểm toán cũng nhấn mạnh tại ngày 30/06/2018, tổng nợ ngắn hạn của Tổng Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 1,398 tỷ đồng. Những sự kiện này cũng với những vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn về khả năng hoạt động liên tục của Tổng Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, LIC thu được hơn 1,300 tỷ đồng doanh thu và hơn 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ báo lỗ gần 54 tỷ đồng.

Nguyên Ngọc

FILI

Tài liệu đính kèm:
1.LIC_2018.9.14_32ae8b7_Giai_trinh_bien_dong_va_y_kien_ngoai_tru_BCTC_Hop_nhat_.pdf

 

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
965.86
-0.35 (-0.04%)
105.63
-0.25 (-0.23%)
55.65
-0.4 (-0.72%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,657.7 +140.9 (+0.6%)
S&P500 2,818.5 +20.1 (+0.7%)
FTSE 100 7,196.3 +18.7 (+0.3%)
Hang Seng -28,564.7 -2.2 (-0.0%)
Nikkei 225 -21,277.1 -151.2 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19