StockNews
Ngày đăng: 11/07/2018
FTI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Back

FTI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu đính kèm:
1.FTI_2018.7.11_facd157_00.TAILIEUDHDCD2018.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
911.11
+1.39 (+0.15%)
103.12
+0.61 (+0.59%)
49.30
+0.03 (+0.06%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên