TIN SÀN
Ngày đăng: 07/12/2017
TV3: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Quốc Điền Back

TV3: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Quốc Điền

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quốc Điền
- Mã chứng khoán: TV3
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 219,255 CP (tỷ lệ 4.5%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 30,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 249,255 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.12%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 04/12/2017.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
914.00
-3.45 (-0.38%)
109.64
-2.14 (-1.91%)
54.16
-0.11 (-0.20%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
FTSE 100 7,343.6 +22.8 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên