HOSE - SGDCK Hồ Chí Minh
Theo dõi mã này
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Năm:      Kỳ:  Tổng | Bình quân
Calculation: TTM | MRQ
Xuất file Excel

2017
Định giá cổ phiếu 
Giá trên thu nhập (P/E)16.59
Giá trên giá sổ sách (P/B)2.40
Giá trên doanh thu (P/S)1.73
P/E trên tỷ lệ tăng EPS (PEG)-27.85
Thu nhập trên cổ phiều (EPS)2,192
Giá sổ sách (BPS)16,181
Khả năng sinh lời 
Lợi nhuận gộp24.7%
Lợi nhuận hoạt động15.2%
Tỷ suất EBIT8.7%
Lợi nhuận trước thuế12.4%
Lợi nhuận ròng10.4%
ROA2.3%
ROE14.5%
Khả năng thanh toán 
Tài sản / Vốn chủ sở hữu6.38
Nợ / Tài sản0.12
Nợ / Vốn chủ sở hữu1.05
Tính thanh khoản 
Chỉ số tiền mặt0.19
Chỉ số thanh toán nhanh0.98
Chỉ số thanh toán hiện hành1.29
Tính hiệu quả 
Vòng quay hàng tồn kho3.91
Vòng quay các khoản phải thu9.11
Vòng quay các khoản phải trả28.15
Vòng quay tổng tài sản0.23
Vòng quay tài sản cố định5.25
Tăng trưởng 
Doanh thu12.1%
Lợi nhuận ròng23.7%
Thu nhập trên cổ phiều (EPS)(0.6%)
Tổng tài sản16.5%
Vốn chủ sở hữu11.3%
Lưu chuyền tiền tệ / Doanh thu 
LCTT từ hoạt động kinh doanh (CFO)24.6%
LCTT từ hoạt động đầu tư (CFI)(4.9%)
LCTT từ hoạt động tài chính (CFF)(3.2%)
LCTT thuần trong kỳ16.6%