HOSE - SGDCK Hồ Chí Minh
Theo dõi mã này
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Năm:      Kỳ:  Tổng | Bình quân
Calculation: TTM | MRQ
Xuất file Excel

20162017
Định giá cổ phiếu  
Giá trên thu nhập (P/E)8.8116.59
Giá trên giá sổ sách (P/B)1.352.40
Giá trên doanh thu (P/S)1.191.73
P/E trên tỷ lệ tăng EPS (PEG)2.56-27.85
Thu nhập trên cổ phiều (EPS)1,9162,192
Giá sổ sách (BPS)15,71916,181
Khả năng sinh lời  
Lợi nhuận gộp24.3%24.7%
Lợi nhuận hoạt động13.2%15.2%
Tỷ suất EBIT8.2%8.7%
Lợi nhuận trước thuế11.1%12.4%
Lợi nhuận ròng9.1%10.4%
ROA2.2%2.3%
ROE12.5%14.5%
Khả năng thanh toán  
Tài sản / Vốn chủ sở hữu5.956.38
Nợ / Tài sản0.150.12
Nợ / Vốn chủ sở hữu1.251.05
Tính thanh khoản  
Chỉ số tiền mặt0.210.19
Chỉ số thanh toán nhanh0.920.98
Chỉ số thanh toán hiện hành1.341.29
Tính hiệu quả  
Vòng quay hàng tồn kho3.663.91
Vòng quay các khoản phải thu8.709.11
Vòng quay các khoản phải trả22.4728.15
Vòng quay tổng tài sản0.230.23
Vòng quay tài sản cố định3.925.25
Tăng trưởng  
Doanh thu11.4%12.1%
Lợi nhuận ròng2.0%23.7%
Thu nhập trên cổ phiều (EPS)3.4%(0.6%)
Tổng tài sản16.4%16.5%
Vốn chủ sở hữu5.6%11.3%
Lưu chuyền tiền tệ / Doanh thu  
LCTT từ hoạt động kinh doanh (CFO)11.2%24.6%
LCTT từ hoạt động đầu tư (CFI)(6.5%)(4.9%)
LCTT từ hoạt động tài chính (CFF)0.8%(3.2%)
LCTT thuần trong kỳ5.5%16.6%