HOSE - SGDCK Hồ Chí Minh
Theo dõi mã này
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Năm:      Kỳ:  Tổng | Bình quân
Calculation: TTM | MRQ
Xuất file Excel

Định giá cổ phiếu
Giá trên thu nhập (P/E)
Giá trên giá sổ sách (P/B)
Giá trên doanh thu (P/S)
P/E trên tỷ lệ tăng EPS (PEG)
Thu nhập trên cổ phiều (EPS)
Giá sổ sách (BPS)
Khả năng sinh lời
Lợi nhuận gộp
Lợi nhuận hoạt động
Tỷ suất EBIT
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận ròng
ROA
ROE
Khả năng thanh toán
Tài sản / Vốn chủ sở hữu
Nợ / Tài sản
Nợ / Vốn chủ sở hữu
Tính thanh khoản
Chỉ số tiền mặt
Chỉ số thanh toán nhanh
Chỉ số thanh toán hiện hành
Tính hiệu quả
Vòng quay hàng tồn kho
Vòng quay các khoản phải thu
Vòng quay các khoản phải trả
Vòng quay tổng tài sản
Vòng quay tài sản cố định
Tăng trưởng
Doanh thu
Lợi nhuận ròng
Thu nhập trên cổ phiều (EPS)
Tổng tài sản
Vốn chủ sở hữu
Lưu chuyền tiền tệ / Doanh thu
LCTT từ hoạt động kinh doanh (CFO)
LCTT từ hoạt động đầu tư (CFI)
LCTT từ hoạt động tài chính (CFF)
LCTT thuần trong kỳ