HOSE - SGDCK Hồ Chí Minh
Theo dõi mã này
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Thời gian:
From Date:
To Date:
Thống kê giao dịch
Đầu kỳ Cao Thấp Cuối kỳ Bình quân Thay đổi % Thay đổi KLGD BQ (x1000) Giá trị BQ
(tỷ VNĐ)
Thỏa thuận
(tỷ VNĐ)
Giao dịch NN
(tỷ VNĐ)
NN Mua ròng (tỷ VNĐ) Nhu cầu ròng (x1000)

Khối lượng & Giá trị
Mô tả KL (x1000) Giá trị
(tỷ VNĐ)
Thỏa thuận
(tỷ VNĐ)
Giao dịch NN
(tỷ VNĐ)
NN Mua
(tỷ VNĐ)
NN Bán
(tỷ VNĐ)
NN Mua ròng
(tỷ VNĐ)
KL đặt mua
(x1000)
KL đặt bán
(x1000)
Dư mua
(x1000)
Dư bán
(x1000)
Nhu cầu ròng
(x1000)

Chi tiết giao dịch
Xuất file Excel