HOSE - SGDCK Hồ Chí Minh
Theo dõi mã này
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Thời gian:
From Date:
To Date:
Thống kê giao dịch
Đầu kỳ Cao Thấp Cuối kỳ Bình quân Thay đổi % Thay đổi KLGD BQ (x1000) Giá trị BQ
(triệu VNĐ)
Thỏa thuận
(triệu VNĐ)
Giao dịch NN
(triệu VNĐ)
NN Mua ròng (triệu VNĐ) Nhu cầu ròng (x1000)

Khối lượng & Giá trị
Mô tả KL (x1000) Giá trị
(triệu VNĐ)
Thỏa thuận
(triệu VNĐ)
Giao dịch NN
(triệu VNĐ)
NN Mua
(triệu VNĐ)
NN Bán
(triệu VNĐ)
NN Mua ròng
(triệu VNĐ)
KL đặt mua
(x1000)
KL đặt bán
(x1000)
Dư mua
(x1000)
Dư bán
(x1000)
Nhu cầu ròng
(x1000)

Chi tiết giao dịch
Xuất file Excel