HOSE - SGDCK Hồ Chí Minh
Theo dõi mã này
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Kết quả kinh doanh
So với: Previous year | Previous quarter
Tổng | Bình quân Xuất file Excel
ĐV: 1,000,000 VND
Cơ bản | Thay đổi | % Thay đổi | Tỷ trọng | Thay đổi tỷ trọng Năm:      Kỳ: 
Cơ bản | Chi tiết

2017
Số công ty296
Doanh thu thuần3,903,863
Giá vốn hàng bán375,699
Lợi nhuận gộp1,055,807
Lợi nhuận hoạt động583,946
Lợi nhuận thuần400,855
Chi phí bán hàng378,166
Chi phí quản lý256,632
Lợi nhuận trước thuế476,561
Lợi ích của cổ đông thiểu số20,096
Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ397,161
Lãi cơ bản trên cổ phiếu15,109,041