HOSE - SGDCK Hồ Chí Minh
Theo dõi mã này
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Kết quả kinh doanh
So với: Previous year | Previous quarter
Tổng | Bình quân Xuất file Excel
ĐV: 1,000,000 VND
Cơ bản | Thay đổi | % Thay đổi | Tỷ trọng | Thay đổi tỷ trọng Năm:      Kỳ: 
Cơ bản | Chi tiết

201520162017
Số công ty355352287
Doanh thu thuần2,735,7773,106,4383,930,016
Giá vốn hàng bán259,238311,391371,965
Lợi nhuận gộp679,555829,1831,062,284
Lợi nhuận hoạt động390,747410,088576,047
Lợi nhuận thuần268,663275,041390,585
Chi phí bán hàng241,018299,285379,636
Chi phí quản lý207,743229,088258,581
Lợi nhuận trước thuế325,324337,241464,993
Lợi ích của cổ đông thiểu số12,36513,77018,299
Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ260,827270,637386,318
Lãi cơ bản trên cổ phiếu2,17763,608,49815,582,430