HOSE - SGDCK Hồ Chí Minh
Theo dõi mã này
Danh mục | Cảnh báo | So sánh
Kết quả kinh doanh
So với: Previous year | Previous quarter
Tổng | Bình quân Xuất file Excel
ĐV: 1,000,000 VND
Cơ bản | Thay đổi | % Thay đổi | Tỷ trọng | Thay đổi tỷ trọng Năm:      Kỳ: 
Cơ bản | Chi tiết

20162017
Số công ty349296
Doanh thu thuần3,408,2073,903,863
Giá vốn hàng bán344,051375,699
Lợi nhuận gộp890,0161,055,807
Lợi nhuận hoạt động445,625583,946
Lợi nhuận thuần307,917400,855
Chi phí bán hàng321,521378,166
Chi phí quản lý237,515256,632
Lợi nhuận trước thuế373,818476,561
Lợi ích của cổ đông thiểu số16,01920,096
Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ303,352397,161
Lãi cơ bản trên cổ phiếu64,155,92515,109,041