Tại sao gọi là Cổ phiếu ưu đãi? Đặt câu hỏi
Back
Câu hỏi:
Từ: Lực (08/02/2012, 15:22)
Tôi muốn biết: Tại sao gọi là Cổ phiếu ưu đãi? Cổ phiếu ưu đãi khác Cổ phiếu thuờng ở những điểm nào?

Trả lời:
Từ: Tư vấn (14/02/2012, 08:30)
Điều 78 Luật DN có ghi rõ:
“Công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi.
Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:
a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;
c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định”
 
a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. Cổ phần ưu đãi biểu quyết chỉ có hiệu lực trong 3 năm đầu từ khi thành lập doanh nghiệp, sau đó sẽ tự động chuyển thành cổ phần phổ thông

b) Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được nhận một khoản cổ tức cao hơn so với trả cho cổ phần phổ thông hoặc mức cố định hàng năm không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty, Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, tuy nhiên cổ phần ưu đãi không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 
c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đặt câu hỏi

CẤU HỎI THƯỜNG GẶP
Cổ phiếu khác Trái phiếu ở điểm nào?
Quyền mua cổ phiếu là gì ?
Uỷ thác đấu giá
Giá trị của quyền mua ?
Thực hiện quyền mua như thế nào?
Có bao nhiêu loại Trái phiếu ?
Tại sao gọi là Cổ phiếu ưu đãi?
Cổ phiếu khác Trái phiếu ở điểm nào?
Mở Tài Khoản giao dịch chứng khoán

BẢNG ĐIỆN PHS
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 30,364.8 +575.8 (+1.8%)
S&P500 4,158.2 +100.4 (+2.5%)
FTSE 100 7,585.5 +20.5 (+0.3%)
Hang Seng 20,697.4 +581.2 (+2.9%)
Nikkei 225 26,781.7 +176.8 (+0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next