Đại hội cổ động năm 2012 Đai hội cổ đông năm 2011 của PHS

Ngày 27/03/2012 Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CPCK Phú Hưng được tổ chức thành công tốt đẹp tại Tầng 12, Cao ốc Lawrence S. Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 24.079.773 cổ phần, chiếm 80,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các vấn đề lớn: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011; Báo cáo của Ban kiểm soát; Phương án phân phối lợi nhuận 2011; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2012.

Các cổ đông đã tham gia thảo luận sôi nổi các vấn đề thiết yếu trong hoạt động chứng khoán trên tinh thần xây dựng, đòi hỏi cao và thể hiện sự tín nhiệm, đoàn kết, ủng hộ tuyệt đối đối với HĐQT và Ban điều hành PHS.