Đại hội cổ đông thường niên PHS năm 2012

Năm 2013, PHS tập trung kiểm soát chi phí, tăng doanh thu và kiểm soát tốt rủi ro.
 
Sáng 23/4/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (
PHS) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2013 với sự tham gia của 22 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 29,7 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,57% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

ĐHCĐ đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013. Dự đoán năm 2013 vẫn là một năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, kế hoạch đề ra của PHS trong năm tới tương đối thận trọng. HĐQT và BKS công ty quyết định không nhận thù lao năm 2013 và lương của Tổng giám đốc sẽ giảm từ 1,8 tỷ đồng xuống còn 1,35 tỷ đồng.

 
Các chỉ tiêu thực hiện và kế hoạch cụ thể như sau:
 

Chỉ tiêu Năm 2012 Kế hoạch
năm 2013
Thay đổi Thay đổi (%)
Tổng doanh thu 54.488.937.171 91.429.565.923 36.940.628.752 67,8%
Tổng chi phí 155.954.598.661 89.973.638.728 (65.950.959.933) (42,3%)
Lợi nhuận trước thuế (101.465.661.440) 1.455.927.195 102.921.588.635  
Thù lao HĐQT &
Ban Kiểm Soát
0 0 0 0
Lương Tổng giám đốc (5.300USD/tháng) 1.800.000.000 1.350.000.000 450.000.000 (25%)
 

Năm 2013, PHS sẽ ưu tiên thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn tài chính và kiểm soát nội bộ chặt chẽ, đồng thời xác định kế hoạch hành động chi tiết cho hoạt động của mỗi phòng ban. Thị phần môi giới bình quân năm 2013 được đề ra 1,6%, tăng gần 74% so với thị phần 0,92% năm vừa qua.