PHS bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Ngày 28/03/2013 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) đã chính thức bổ nhiệm ông Chen Chia Ken giữ chức vụ Tổng giám đốc PHS nhiệm kỳ 3 năm, theo Nghị quyết Hội đồng quản trị PHS số 58B3_0313/NQ-HĐQT.

Trước đó, ông Chen Chia Ken đã được HĐQT bổ nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc PHS kể từ ngày 05/12/2012, thay cho ông Ho Feng Tao, người lên nắm giữ vị trí PCT Hội đồng Quản trị PHS cùng thời điểm.