PHÂN TÍCH | So sánh cổ phiếu Công ty | Ngành

Năm:     Kỳ:
Calculation: TTM | MRQ
Xuất file Excel
Chọn / Thêm / Bớt
Số công ty823
Định giá cổ phiếu   
Giá trên thu nhập (P/E)---
Giá trên giá sổ sách (P/B)---
Giá trên doanh thu (P/S)---
P/E trên tỷ lệ tăng EPS (PEG)---
Thu nhập trên cổ phiều (EPS)---
Giá sổ sách (BPS)---
Khả năng sinh lời   
Lợi nhuận gộp---
Lợi nhuận hoạt động---
Tỷ suất EBIT---
Lợi nhuận trước thuế---
Lợi nhuận ròng---
ROA---
ROE---
Khả năng thanh toán   
Tài sản / Vốn chủ sở hữu---
Nợ / Tài sản---
Nợ / Vốn chủ sở hữu---
Tính thanh khoản   
Chỉ số tiền mặt---
Chỉ số thanh toán nhanh---
Chỉ số thanh toán hiện hành---
Tính hiệu quả   
Vòng quay hàng tồn kho---
Vòng quay các khoản phải thu---
Vòng quay các khoản phải trả---
Vòng quay tổng tài sản---
Vòng quay tài sản cố định---
Tăng trưởng   
Doanh thu---
Lợi nhuận ròng---
Thu nhập trên cổ phiều (EPS)---
Tổng tài sản---
Vốn chủ sở hữu---
Lưu chuyền tiền tệ / Doanh thu   
LCTT từ hoạt động kinh doanh (CFO)---
LCTT từ hoạt động đầu tư (CFI)---
LCTT từ hoạt động tài chính (CFF)---
LCTT thuần trong kỳ---