PHÂN TÍCH | So sánh cổ phiếu Công ty | Ngành

Năm:     Kỳ:
Calculation: TTM | MRQ
Xuất file Excel
Chọn / Thêm / Bớt
Số công ty8312
Định giá cổ phiếu    
Giá trên thu nhập (P/E)----
Giá trên giá sổ sách (P/B)----
Giá trên doanh thu (P/S)----
P/E trên tỷ lệ tăng EPS (PEG)----
Thu nhập trên cổ phiều (EPS)----
Giá sổ sách (BPS)----
Khả năng sinh lời    
Lợi nhuận gộp----
Lợi nhuận hoạt động----
Tỷ suất EBIT----
Lợi nhuận trước thuế----
Lợi nhuận ròng----
ROA----
ROE----
Khả năng thanh toán    
Tài sản / Vốn chủ sở hữu----
Nợ / Tài sản----
Nợ / Vốn chủ sở hữu----
Tính thanh khoản    
Chỉ số tiền mặt----
Chỉ số thanh toán nhanh----
Chỉ số thanh toán hiện hành----
Tính hiệu quả    
Vòng quay hàng tồn kho----
Vòng quay các khoản phải thu----
Vòng quay các khoản phải trả----
Vòng quay tổng tài sản----
Vòng quay tài sản cố định----
Tăng trưởng    
Doanh thu----
Lợi nhuận ròng----
Thu nhập trên cổ phiều (EPS)----
Tổng tài sản----
Vốn chủ sở hữu----
Lưu chuyền tiền tệ / Doanh thu    
LCTT từ hoạt động kinh doanh (CFO)----
LCTT từ hoạt động đầu tư (CFI)----
LCTT từ hoạt động tài chính (CFF)----
LCTT thuần trong kỳ----