PHÂN TÍCH | So sánh cổ phiếu Công ty | Ngành

Kết quả kinh doanh
So với: Previous year | Previous quarter
Xuất file Excel
ĐV: 1,000,000 VNĐ
Cơ bản | Thay đổi | % Thay đổi | Tỷ trọng | Thay đổi tỷ trọng Năm:     Kỳ:
Cơ bản | Chi tiết

Chọn / Thêm / Bớt
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự      
Chi phí lãi và các khoản chi phí tương tự      
Thu nhập lãi thuần     
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ      
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng     
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh      
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư     
Thu nhập thuần từ hoạt động khác     
Thu nhập cổ tức từ góp vốn, mua cổ phần và thu nhập cổ tức     
Chi phí quản lý chung     
Lợi nhuận thuần từ HĐKD trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng     
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng     
Tổng lợi nhuận trước thuế     
Chi phí thuế TNDN     
Lợi nhuận sau thuế     
Lợi ích của cổ đông thiểu số     
Lãi qui cho các cổ đông của Ngân hàng mẹ      
Lãi trên cổ phiếu qui cho các cổ đông của Ngân hàng mẹ      
Chỉ số thị trường